pirulapublic
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue. 
HomeHírek MátrixGalériaBelépésRegisztráció

 

 Az újjászületés

Go down 
SzerzőÜzenet
Vendég
Vendég
Anonymous


Az újjászületés Empty
TémanyitásTárgy: Az újjászületés   Az újjászületés EmptyPént. Aug. 09, 2013 5:45 am

Sokat gondolkoztam, miért nem tudunk dűlőre jutni sokszor? Miért van az, hogy ennyire sok a veszekedés itt a fórumon? Miért nem tudunk a legalapvetőbb kérdésekben sem egyetértésre jutni? Választ találtam vagy legalábbis vélek találni. Nem születtünk újjá... Feleszméltünk, ébredezünk vagy tán fel is ébredtünk, de születtünk újjá... De mi is az újjászületés?

A legtöbb, magát kereszténynek valló egyén számára ismerősen hangzik az a bibliai tantétel, miszerint az embereknek újjá kell születniük. Az már kevésbé ismeretes, hogy mi is valójában az újjászületés, és mi megy végbe az egyénben, amikor ez megtörténik. Krisztus tanításai ezzel a témával kapcsolatban elsősorban a János 3:1-21 verseiben vannak lejegyezve. Ezekben a szövegrészekben jó néhány fontos tanítás tömörül, sokkal több mondanivalóval, mint amennyit a főként karizmatikus körökben hallhatunk, annak ellenére, hogy az újjászületés mennyire agyonhasznált és állandóan ismételgetett kifejezés lett náluk.

János 3:1-21 1 Volt a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, ki elöljáró volt a zsidóknál. 2 Ez Jézushoz ment éjjel és megszólította: "Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítónak! Hiszen senkinek sincs hatalmában, hogy ezeket a jeleket tegye, csak ha Isten van vele." 3 "Bizony, bizony ezt mondom neked – felelte neki Jézus –, hogy senki sem láthatja meg Isten királyságát, ha felülről nem születik." 4 "Hogy születhetik egy ember, ha vén – kérdezte tőle Nikodémus. – Vajon bemehet ő az anyja méhébe, és másodszor születhetik?" 5 Jézus ezt felelte: "Bizony, bizony azt mondom néktek, hogy ha valaki vízből és Szellemből nem születik, nem mehet Isten királyságába be. 6 Ami húsból született, az hús, és ami Szellemből született, az szellem. 7 Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, hogy felülről kell születnetek. 8 A Szellem odafúj, ahová akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jő és hová megy: Így van mindenkivel, aki Szellemtől született." 9 Nikodémus megszólalt és megkérdezte: "Hogy történhetnek meg ezek?" 10 - "Te Izráel tanítója vagy - felelte Jézus - és nem tudod ezeket? 11 Bizony, bizony azt mondom neked, hogy amit tudunk, azt beszéljük, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. A tanúságtételünket nem fogadjátok el. 12 Ha földieket szóltam néktek és nem hiszitek, hogy fogtok hinni, ha mennyeieket szólok nektek? 13 Senki sem jutott fel a mennybe, csak, aki a mennyből szállt alá: az embernek Fia. 14 Mint ahogy Mózes is felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember Fiának is felemeltetnie: 15 Hogy örök élete legyen mindenkinek, aki hisz. 16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, aki őbenne hisz, hanem örök élete legyen. 17 Mert az Isten nem azért küldte a Fiút a világra, hogy elítélje a világot, hanem, hogy rajta keresztül megmentse a világot. 18 Az, aki benne hisz, nem kap ítéletet, aki nem hisz, már ítélet alatt van, mert nincs hite az Isten egyszülött Fiának nevében. 19 Az ítélet pedig ebben áll: A világosság a világra érkezett, de az emberek inkább szerették meg a sötétséget, mint a világosságot, mert a tetteik rosszak voltak. 20 Mindenki gyűlöli a világosságot, aki hitványságokat cselekszik, és nem jön a világosságra, hogy tettei rá ne bizonyuljanak. 21 Aki ellenben az igazságot cselekszi, világosságra megy, hogy tetteiről nyilvánvalóvá legyen, hogy Istenben tette őket."

Maga az újjászületés kifejezés az SGD 1080 gennao görög szó fordítása, amelynek jelentése apa vagy anya által nemzeni, létrehozni, átvitt értelemben regenerálni, újjászületni.

A fenti idézetek főbb mondanivalójának főbb pontjai:

1. Az újjászületés nélkül senki nem kerülhet be Isten országába

Ez a kijelentés azt jelenti, hogy a csak fizikailag, illetve testileg megszületett ember nem örökölheti Isten országát, ebben az állapotban lehetetlen bejutni oda.

1Korintus 15:50 Ezt pedig azért mondom el testvéreim, mert hús és vér Isten királyságát nem örökölheti, sem a romlás nem örököl romolhatatlanságot.

Tehát az ember az elbukott, gonosz és igazságtalan (testi) állapotában nem örökölheti Isten országát.

1Korintus 6:9-10 9 Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok Isten királyságát nem fogják örökölni? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem puhányok, sem férfifertőzők, 10 sem tolvajok, sem kapzsik, sem iszákosok, sem szitkozódók, sem ragadozók Isten királyságát örökölni nem fogják.

Mindezek a bűnös testi ember kívánságai és cselekedetei, amelyektől meg kell válnunk, hogy elnyerjük Isten országát. Vagyis nemcsak a test, hanem a testi szellemiségű ember sem kerülhet be Isten országába. A Galatákhoz írt levél szintén felsorolja a testi ember vonásait, jellemzőit.

Galatákhoz 5:19-26 19 A hús tettei pedig nyilvánvalóak, ilyenfélék: paráznaság, tisztátalanság, kicsapongás, 20 bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, civakodás, féltékenység, indulatoskodás, veszekedések, meghasonlás, versengések, 21 irigykedés, részegeskedés, lakmározás és az ezekhez hasonlók. Akik ilyesmiket tesznek – előre megmondom nektek, mint ahogy már előre meg is mondtam –, Isten királyságát nem fogják örökrészül kapni.

Közvetlenül ezután pedig azok a cselekedetek vannak felsorolva, amelyek már az újjászületett, azaz a szellemi embernek a tulajdonságai, s amelyek már olyan erények, amelyek által bejuthatunk Isten országába:

22 A Szellemnek gyümölcse ellenben: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, jóságosság, derékség, hűség (hit), 23 szelídség, önuralom. Az ilyenek ellen nincs törvény. 24 Azok, akik a Krisztus Jézuséi, a húst szenvedélyeivel és kívánságaival együtt megfeszítették. 25 Ha a Szellem életet ad nekünk, úgy is járjunk, ahogy a Szellem ösztökél. 26 Ne vágyódjunk üres tekintélyre, ne legyünk egymással szemben kihívók, ne irigykedjünk egymásra.

A hitet csakis a Szellem által vagyunk képesek megélni és gyakorolni. Ezért az újjászületésnek szellemileg kell megtörténnie, tehát egyáltalán nem lehet fizikai illetve testi vonatkozású. Pontosan ez okból hasonlította Krisztus a szélhez, ami nem látható. A Héb. 6:12 rámutat arra, hogy ez végeredményben olyan folyamat, ahol örökségünket a hit által nyerjük el, követve azok példáját, akik szintén hittel és türelemmel lettek örökösei az ígéreteknek.

Vannak szervezetek, akik bár nem fogadják el a hierarchikus, világi kereszténység tanításait, de maguk is félreértik a választottakra ruházott felelősséget, különösen azt az aspektusát, hogy buzgón és teljes odaadással kell a hitünk által cselekedni, élni. A korai egyház nem volt hierarchikus felépítésű, bár nagyon jól szervezett volt, ahol a tagok önfeláldozó odaadással szolgáltak a hitben és egymás felé. Vannak egyének, akikben előítéletek alakultak ki a szolgálatok vagy akár a szervezettség felé, mert előtte valamely hierarchikusan felépített szervezetben szellemileg vagy elnyomták, vagy olyan feladatokkal terhelték őket, amelyek csak az emberi szervezet céljait szolgálták. Ez a fajta túlzott tartózkodás azonban szintén hibákba sodorja az embert. Az újjászületés ugyanis azt jelenti, hogy újjászülettünk a hit munkájának végzésére, együtt, szervezetten azokkal, akik szintén újjászülettek, és ennek a munkának a részesei az egyházban, Krisztus testében. Bár az egyház nem hierarchikus felépítésű, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell szervezettnek és fegyelmezettnek lenniük, egy olyan testületben, amelyet eleve az Isten morális törvényei vezetnek. Igen, eljön majd annak is az ideje, amikor senki nem dolgozhat a hitért (Ján. 9:4), de addig az időig végeznünk kell a ránk bízott munkát. Egy katona kötelessége az, hogy szervezett körülmények között küzdjön és harcoljon hazája érdekeiért. Izrael szellemi harcban áll a Messiás eljöveteléig, aki majd véglegesen alávet magának minden nemzetet. Nem kerülhetjük el sem a harcokat, sem a munkákat, amelyek Isten országáért folynak, mert azt csak egy öncélú és fegyelmezetlen katona teszi meg.

Az 1Péter 3:8-9 versei rámutatnak a szellemiségre, amelyben együtt kell működnie a hívőknek, azoknak, akikben beteljesednek a János 3:21-ben elmondottak.

1Péter 3:8-12 8 Végül mindannyian legyetek egy törekvésűek, egymással együtt szenvedők, a testvéreket kedvelők, irgalmasok, alázatosságra törekvők, 9 gonoszért gonosszal, gyalázásért gyalázással nem fizetők. Ellenkezőleg: áldjatok, mert arra hívtak el titeket, hogy áldást örököljetek. 10 Mert aki szeretni akarja az életet, és jó napokat látni, annak nyelve szűnjék meg gonosztszólni, s ajka ne beszéljen csalárdságot, 11 hajoljon el a gonosztól és cselekedjék jót, keressen békességet, sőt fusson utána, [v.ö. Zsolt. 34:12-16]. 12 mert az Úr az igazságosakon tartja szemét, fülét könyörgésükön, de orcáját a gonosztevők ellen fordítja.

Itt lényegében arról van szó, hogy egy akaraton, egy elme, illetve szellem szerint kell együttműködnünk egymással. Ezt a szövegrészt azonban néhány kultikus csoport, a mondanivalót kitekerve úgy magyaráz meg, hogy tagságuknak feltételek és kérdések nélkül el kell fogadni minden tanítást, amit az adott csoport vezetősége kijelent. Az ilyen torzított értelmezésből indult ki az üldöztetés és az Inkvizíció is egykor. Pedig ez a szöveg csak azt hangsúlyozza ki, hogy irgalmasak és alázatosak legyünk egymás felé. A választottak között nincs semmi helye egymás gyalázásának. A modern kereszténység egyik sajátos jellemzője pedig éppen az lett, hogy az igazságban való növekedés háttérbe szorult a különböző csoportok és vezetőik között fennálló nézeteltérésekből, az abból fakadó támadások és gyalázkodások miatt. Számos alkalommal még csak nem is tényeket vitatnak meg, hanem vélt személyiségi hibák, vagy akár beszédstílusok, modorok miatt esnek egymásnak. Pedig a nyelvet meg kell tartóztatni a gonosz beszédtől (Zsolt. 32:2; 34:13; 1Tessz. 2:3; 1Pét. 2:1,22; 3:10; Jel. 14:5). A nagyon gyakran előforduló személyválogatás szintén bűn (Jak. 2:1-9). Krisztus megdicsérte azt, akiben nem látott álnokságot (Jn. 1:47).

János 1:45-51 45 Fülöp találkozott Nátánáéllel és ezt mondta neki: "Megtaláltuk azt, akiről Mózes a törvényben és a próféták szólottak, József fiát, Jézust, a Názáretit." 46 Nátánáél megkérdezte tőle: "Názáretből támadhat-e valami jó?" "Jöjj és lásd meg!" – felelte neki Fülöp. 47 Jézus látta Nátánáélt amint hozzáment és ezt mondta róla: "Lám, egy igazán izraelita: kiben nincsen csalárdság." 48 "Honnan ismersz engem" – kérdezte tőle Nátánáél. Jézus azt felelte neki: "Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, ahogy a fügefa alatt voltál." 49 – "Rabbi! – felelte neki Nátánáél – Te az Isten Fia vagy, az Izráel királya." 50 Jézus ezt válaszolta neki: "Mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél." 51 Aztán így szólt hozzá: "Bizony, bizony azt mondom nektek: Megnyitva fogjátok látni az eget s látni fogjátok Isten angyalait, amint föl s alá szállanak az embernek Fiára."

Ebből a részből láthatjuk, hogy Nátánáél az előítéletei miatt először szkeptikus, de mégis nyitott volt, és elfogadta, amit hallott, mert meggyőzőnek tartotta a bizonyítékokat. Nátánáél valójában itt egy elhívást kapott, amire aztán pozítívan válaszolt. Az 1Péter 3-mal folytatva:

1Péter 3:13-15 13 Ki is illetne titeket gonosszal, ha ti a jóért buzogtok? 14 De, még ha szenvednetek kellene is az igazságosságért, boldogok lesztek. A tőlük való félelem meg ne ijesszen benneteket, nyugtalanná ne tegyen. 15 Az Urat, a Krisztust szenteljétek meg szívetekben. Mindig készen legyetek arra, hogy bárki is kéri számon a bennetek levő reménységet, bizonyságot tegyetek róla.

A hívőnek tehát mindig készen kell állnia arra, hogy alázattal, de nyíltan és bátran bizonyságot adjon a benne élő reménységről. A kereszténységen belüli ellentéteknek nagy részben az az oka, hogy sokan nem képesek vagy nem is akarnak őszintén, és főleg nyitottan foglalkozni bizonyos bibliai témakörökkel. A modern kereszténység alapelve az, hogy ők képviselik az eredeti kereszténységet, ők tükrözik hibátlanul annak nézeteit, és gyakorolják tanait. Erre jó példa minden nyílt fórum, vagy felekezetek közti konferencia, ahol a korai kereszténység tanításainak bemutatásakor sokan felháborodtak, mert nem tükrözi azt, amit ők képviselnek, s amit az egyetlen elfogadható irányvonalnak tartanak. Hiába van következetesen bebizonyítva számukra az, hogy a tanításaiknak és vallásgyakorlataiknak nagy része meglehetősen újkeletű, azaz egy fajta modern "találmány". Az ilyen nyílt vitákon még csak fontolóra sem veszik az eléjük tárt tényeket, hanem inkább azt a rég bevált módszert választják, hogy támadják azt, aki előhozta a tényeket. Ez csaknem minden ilyen keresztény tanokat megvitató vitán, konferencián előfordult, és általában azzal végződik, hogy a Biblia tanait helyesen vázoló és bizonyítékokkal előálló felszólalókat egyszerűen elüldözik, mert a tények nem egyeznek meg a legújabb, vagy éppen divatban lévő tanaikkal. Könnyebb "megkövezni" a hírnököt, mint elhagyni az ismerős, szokássá vált hagyományokat, még ha Bibliailag helytelenek is. Valaha ez okokból üldözték a prófétákat is, olyanok, akik magukat szintén Isten képviselőinek vélték. Az ilyen vallási fanatikusok üldözték Krisztust és apostolait is, és ezért jelentette ki Krisztus:

Lukács 13:33 Ennek ellenére ma, holnap és azután utaznom kell, mert nem engedhető meg, hogy a próféta máshol vesszen el, mint Jeruzsálemben.

A prófétának csak saját hazájában és otthonában nincs becsülete (Mát. 13:57; Mk. 6:4; Lk. 4:24. Jn. 4:44). Ezért üldözték és ölték meg a prófétákat, s köztük a legnagyobb prófétát, a Messiást is. Egyetlen esetben van lejegyezve, hogy egy prófétának a figyelmeztetésére valós nemzeti megtérés történt, Jónás próféta szavaira az asszír Ninivében, ez pedig tanúbizonyságként áll Júda ellen. A választottakat hasonlóan megvetik, támadják az általuk hangoztatott igazságok miatt, különösen azok, akik magukat a hithez tartozónak, Krisztus követőinek, tanításainak gyakorlóiként vallják. Önigazolók, akik kivetik a választottakat a zsinagógákból, illetve gyülekezetekből, s azt gondolják, ezzel Istennek tetsző dolgot cselekszenek (Ésa. 66:5). A szentek és mártírok vérét legádázabban a nagy paráznának nevezett világvallás ontotta ki és itta meg (Jel. 18:24). Ez a nagy parázna ma is a kereszténység nevében kevélykedik, de Isten megbosszulja majd minden tettüket, amelyeket választottai ellen elkövettek és elkövetnek (Jel. 18:20). Bár ez a vallásrendszer magát Krisztus képviselőinek és a szentek, próféták és apostolok utódainak vallja, mégis pusztítja azokat, akik valóban Krisztusnak élnek. Az ilyen hamis keresztények mindig és mindenben gyalázzák az igaz testvéreket, akik figyelmeztetik őket hamisságaikra és képmutatásaikra.

1Péter 3:16-21 16 De szelíden és félelemmel tegyétek, megőrizve jó lelkiismereteteket, hogy azok, akik a Krisztusban élt jó magaviseleteteket gyalázzák, abban, amiben megszólnak titeket, megszégyenüljenek. 17 Mert ha Isten akarata úgy hozná magával, hogy szenvednetek kell, akkor jobb, ha jót cselekedve, mint az, ha gonoszat téve szenvedtek. 18 Mert a Krisztus is meghalt egyszer vétkekért, az igazságos a hamisakért, hogy benneteket Istenhez vezessen, megölte őt a hús ember, de megelevenítette a szellem. 19 Ebben a szellemben ment el a tömlöcben lévő szellemekhez is, és hirdette nekik az igét. 20 Ezek a szellemek egykor engedetlenkedtek, amikor Noé napjaiban a bárka készülésekor az isteni hosszútűrés várakozott rájuk. E hosszútűrés ellenére a bárkában mégis kevés, vagyis csak nyolc lélek menekült meg a vízen keresztül. 21 Ennek a menekülésnek az ellenképe, a vízbemerítés most titeket is megszabadít, ami nem hús szennyének letevése, hanem jó lelkiismeret keresése Istennel szemben a Krisztus Jézus feltámadásán keresztül,

A Noé idejében történt özönvíz egyfajta vízbemerítés volt az igazak megmentésére, akiknek a bárkában biztosítva volt, hogy túléljék az ítélet által jött pusztulást. Hasonlóan, mi is az alámerítkezésünkkel halálra adjuk és eltemetjük a testi emberünket, hogy újjászülessünk a Szellem által, ahogy maga Krisztus is meghalt, majd életre kelt ugyanazon Szellem által. Viszont ennek a folyamatnak a velejárója az is, hogy nekünk szintén el kell viselnünk azok igazságtalan támadásait, akik valójában nem születtek újjá. Csak azért, mert valaki az Isten Gyülekezeteinek padjaiban ül, ez még nem jelenti azt, hogy az egyén valóban megtért, valóban a szellemi megújhodás folyamatában van, s ez talán soha nem volt jobban igaz, mint a huszadik századi egyházban. Erre sajnos sok példát lehetne felhozni a közelmúlt eseményeit illetően, amikor az átalakulás folyamatában elképesztő Biblia-ellenes tanok széles skálája jelent meg, felszínre hozva annak valós mértékét, hogy valójában mennyien voltak olyanok, akik mégcsak el sem kezdték a szellemi átformálódás folyamatát. Voltak szélsőséges esetek, ahol még az Újszövetség hitelességét, vagy Péter és Pál apostoliságát is megkérdőjelezték egyesek. Ez pedig vád Péter, Pál és az általuk létrehozott gyülekezetek ellen, sőt még az Ó és Újszövetség ihletettsége ellen is. A vádaskodás szellemiségének pedig nincs helye az újjászületés folyamatában. Minden férfi feje Krisztus, Krisztus feje pedig az Isten (1Kor. 11:3). Kik kárhoztathatják más szolgáját (Róm. 14:4,12,13)? Az Isten örökségébe egyetlen módon juthatunk be, az énünk legyőzésével (Jel. 21:7), újjászületve Isten fiaiként, a hitben kitartva.

Jelenések 21:7 A győzelmes örökrészül fogja kapni ezeket. Én annak Istene leszek, és ő fiammá lesz.

Az újjászületés tehát nem más, mint a bűnös emberi, testi természetünk legyőzésének nehéz folyamata.

http://churchofgod.hu/
Vissza az elejére Go down
Open-eyed

Open-eyed

Hozzászólások száma : 129
Csatlakozott : 2013. Feb. 03.

Az újjászületés Empty
TémanyitásTárgy: Re: Az újjászületés   Az újjászületés EmptyPént. Aug. 09, 2013 7:47 pm

Rendben, hogy ezt leírtad és nincs is ezzel semmi gond. A gond azzal van, hogy a fórumon levők nagy része nem keresztény és ilyenről még hallani sem akar. Ezért van sok vita.
Vissza az elejére Go down
Vendég
Vendég
Anonymous


Az újjászületés Empty
TémanyitásTárgy: Re: Az újjászületés   Az újjászületés EmptySzomb. Aug. 10, 2013 12:22 am

Open-eyed írta:
Rendben, hogy ezt leírtad és nincs is ezzel semmi gond. A gond azzal van, hogy a fórumon levők nagy része nem keresztény és ilyenről még hallani sem akar. Ezért van sok vita.
Én sem vagyok keresztény. Bár járok a helyi baptista közösségbe, nemcsak vasárnaponként, hanem egyéb más alkalmakkor is, de ami engem illet, nemhogy újjászületésről, de még megtérésről sem beszélhetünk.A célom ezzel topiccal nem is az,hogy megtérítsek embereket (hogyan is tehetném amikor még én sem tértem meg), hanem inkább -a magam módján- arra próbálnám a társak figyelmét rá írányítani, hogy ez így nem jó. Mert az együttműködésre van igény és van tettre való hajlandóság is meg van (erre tökéletes példa a szórólapozás ötlete) de az EGYÜTT-GONDOLKOZÁSRA (együtt-megértésre) már kevésbé. Sokan vagyunk és sokfélék... Ami az elején inkább üdvös volt mint átkos, mert ettől lett színes és sokféle a fórum. Rendkívül sok értelmes ember van itt közöttünk, akiknek sok esetben kell hálásnak lennünk. Nemcsak PP-re vagy Kowalskira gondolok... Bár a munka dandárja az övék, de a nagyon értelmes hozzászólásokkal a tagok is hozzájárultak a fórum jó színvonalához. És ezért mindenkinek hála! De valami megszakadt. A kezdeti bizalom és tisztelet a másik iránt sokunkból kihalt. És emiatt több a veszekedés és a meg nem értés, mint a megértés. Részben ezen szeretnék változtatni, vagy legalábbis hozzájárulni ehhez. Mert ameddig nincs a másik iránt a tisztelet, nem lesz közös akarat. Ameddig nincs közös akarat nem lesz közös cél. Ameddig nincs közös cél nem lesz mit megvalósítani. Addig csak pótcselekvés lesz minden valamire való és nem való kezdeményezés. Tehát javaslom először ott kezdjük a dolgot, hogy előbb mindenki nézzen mélyen magába. Én is ezt fogom tenni. Bandi (cogitoergosum) már tett lépéseket ez ügyben. Kövessük mi is őt. (Szabad akarat és gondolat topic)
Amúgy az első hozzászólásom a dőlt betűs első pár mondat kivételével nem az én irományom, hanem a hozzászólás legvégén található linken található meg. Onnan lett kimásolva. Két okból: egyrészt egész jól össze van szedve, másrészt a saját gondolatokkal teli a padlás, ideje másoktól is tanulni."Tanulva taníts, hogy majd tanítva megtanuld, a helyed ott van ahol szeretnek" (Ákos:Gyermekember) Folytatás pedig este következik. Addig legyetek jók ha tudtok, a többi nem számít! nevet 
Vissza az elejére Go down
9323sz.elitelt

9323sz.elitelt

Hozzászólások száma : 301
Csatlakozott : 2013. Feb. 17.

Az újjászületés Empty
TémanyitásTárgy: Re: Az újjászületés   Az újjászületés EmptySzomb. Aug. 10, 2013 1:43 am

Ennyi erővel én is betehetném ezt a cikket: http://krisna.hu/tanitasaink/lelekvandorlas/
Ez ugyanolyan szent könyvek alapján íródott, mint a a topic indító cikke.
Mert ki dönti el, hogy ez a könyv szent, ez a másik meg nem?

Hasonló témát a cikkben is feszegetnek...
Vissza az elejére Go down
Vendég
Vendég
Anonymous


Az újjászületés Empty
TémanyitásTárgy: Re: Az újjászületés   Az újjászületés EmptySzomb. Aug. 10, 2013 2:12 am

Azzal, hogy Jézus keresztre feszítése után 3 nappal UGYANABBAN a testben feltámadt majd 40 nap elteltével FELMENT a mennyekbe és ott is maradt, szerintem választ ad arra, hogy a reinkarnáció valóban igaz lenne-e vagy csak emberi fejtegetések-e csupán...
De Open-eyednek lesz igaza és ez is csak egy vita-topic lesz, minden jó szándék ellenére. Kell ez nekünk?
Vissza az elejére Go down
Táborszki Bálint

Táborszki Bálint

Hozzászólások száma : 367
Csatlakozott : 2013. Jan. 23.
Kor : 26
Tartózkodási hely : Debrecen

Az újjászületés Empty
TémanyitásTárgy: Re: Az újjászületés   Az újjászületés EmptySzomb. Aug. 10, 2013 2:34 am

Idézet :
Azzal, hogy Jézus keresztre feszítése után 3 nappal UGYANABBAN a testben feltámadt majd 40 nap elteltével FELMENT a mennyekbe és ott is maradt, szerintem választ ad arra, hogy a reinkarnáció valóban igaz lenne-e vagy csak emberi fejtegetések-e csupán...
Neked tényleg elég ennyi, hogy higgy valamiben...?
Vissza az elejére Go down
http://ellenpropaganda.com
Vendég
Vendég
Anonymous


Az újjászületés Empty
TémanyitásTárgy: Re: Az újjászületés   Az újjászületés EmptySzomb. Aug. 10, 2013 3:02 am

Hogy ez hit-e vagy csak kapaszkodás, őszintén szólva nem tudom. De tudod annyira sok minden bizonytalan, hogy az embernek egyszerűen muszáj döntenie. Sőt sokszor döntések sorozatát meghoznia. Hogy jól döntök vagy jól hiszek-e azt őszintén megvallva nem tudom. Vagy csak nem akarom tudni... Tudod, felelősség... De néha mégis fel kell vállalni, akkor is ha sokszor nem is tudod, miért és sok mindenben hiányos az a bizonyos "kép". De ez nem is feltétlenül tudatos, inkább olyan megérzés-szerű. Nem tudod még, hogy miért de érzed, hogy ez a helyes.
Vissza az elejére Go down
hamsa
Admin
hamsa

Hozzászólások száma : 354
Csatlakozott : 2013. Jan. 23.
Kor : 33

Az újjászületés Empty
TémanyitásTárgy: Re: Az újjászületés   Az újjászületés EmptySzomb. Aug. 10, 2013 9:45 am

A reinkarnáció vagy újjászületés tana régebbi mint a judeo-kritsztianizmus. Annyival régebbi, hogy hozzá képest még egy gyerekcipőben járó tanmese a biblia.

Jézus tanai fontosak és helytállóak, csak a probléma mindig abból van, hogy ellentétes az ószövetséggel. Ezért kérdőjelezik meg folyton és az a baj, hogy ezeket az ellentmondásokat csak az nem veszi észre, aki nem akarja.

Jézus személye is nagy kérdőjel. Ki volt ő? Zsidó király? Vagy épp egy Pártus herceg? Vagy egy Indiai tanító? Honnan szedte a tudását? Hol volt tanításai előtti 30 évben? Ki az ő családja? És valójában mi is az ő tanításainak a fő mondanivalója (mert, aki érti az tudja: hal = halál)? Biztosan meghalt (bizonyítottan 20 percet töltött a keresztfán)? Feltámadása után hova ment?

És a kérdések itt még nem értek véget. A tanításai is megérnek egy misét.

Én azt mondom, hogy vallási szabadság van és kész. Az agresszív vallásokat (térítő vallásokra gondolok) totálisan ellenzem, ezen kívül mindenki abban hisz amiben akar. Miért fáj az másnak, ha én úgy gondolom, hogy van reinkarnáció? Miért fáj másnak, ha úgy gondolom, hogy nem csak Jézus egyedül Isten fia, hanem én is az vagyok? Miért nem fogadhatom el prófétának és nagy tanítónak Jézust, úgy, hogy közben nem kérek a Judeizmusból?

Ezen kérdéseket is lehetne sorolni jó sokáig. És ez nem a tolerancia kérdése ez súlyos tévedés, ez egész egyszerűen tisztelet kérdése, tisztelem azt, ahogy mások látják a világot. Szkíták több száz törzsből álltak, és mindegyik törzsnek saját vallása volt, mégis amikor megtámadták Szkítiát együtt tudtak harcolni vallási különbségek nélkül! Az állunk leesik, hogy micsoda csoda, pedig csak egymás tiszteletéről van szó!

Görög író írta (sajnos nem tudom név szerint ki, és az idézet sem pontos csak a lényeg): "Szkítiában járva az ember nem találkozhat a királlyal, mert nem tudni ki a király, mert a Szkíták mind úgy bánnak a másikkal, mintha királlyal beszélnének".

Ez az a szint amire azt mondom, hogy fokozhatatlan. Mikor lesz itt olyan, hogy olyan tisztelettel viselkedünk egymással szemben, mintha egy királlyal állnánk szemben? És akkor vitázgatunk arról, hogy szellemileg lehet újjászületni vagy sem? Alapokat kellene ehhez a vitához teremteni, mert jelenleg, ahogy Jézus is mondta rossz földbe "vetjük" a magokat, de a földet mindenkinek magának kell megművelnie és előteremtenie.

_________________
Ha teszed a dolgod a világban, meghalhatsz! De ha nem teszed mi értelme élned?
Vissza az elejére Go down
9323sz.elitelt

9323sz.elitelt

Hozzászólások száma : 301
Csatlakozott : 2013. Feb. 17.

Az újjászületés Empty
TémanyitásTárgy: Re: Az újjászületés   Az újjászületés EmptySzomb. Aug. 10, 2013 7:29 pm

Fegyveres erőszakkal, szellemi terrorral vallási csoportok:
-judeo-keresztény egyház
-iszlám
-judaizmus

Akik sosem térítettek erőszakkal:
-Védikus filozófiák
-Buddhista filozófiák
-Tao
-Az Apostolok kereszténysége
-Manicheizmus
-Kopt kereszténység

Mennyire lehet igaza egy tanításnak akkor, ha fizikai, és szellemi fegyverekkel kell megyőzni, és folyamatos fenyegetésben tartani a "híveket"?
Vissza az elejére Go down
Vendég
Vendég
Anonymous


Az újjászületés Empty
TémanyitásTárgy: Re: Az újjászületés   Az újjászületés EmptySzomb. Aug. 10, 2013 8:29 pm

A tanítása szép lenne, bár mi nem a Valódi Újszövetséget kaptuk örökül, ebből is adódik sok kontradikció, nomeg ha én lettem volna Isten 1szülött fia helyében, nem harmadnapra támadtam volna fel, az tuti. :-)
Vissza az elejére Go down
Kallist

Kallist

Hozzászólások száma : 1
Csatlakozott : 2014. Mar. 04.

Az újjászületés Empty
TémanyitásTárgy: Re: Az újjászületés   Az újjászületés EmptyVas. Jún. 08, 2014 6:28 am

Vissza az elejére Go down
Ajánlott tartalom
Az újjászületés Empty
TémanyitásTárgy: Re: Az újjászületés   Az újjászületés Empty

Vissza az elejére Go down
 
Az újjászületés
Vissza az elejére 
1 / 1 oldal

Permissions in this forum:Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
pirulapublic :: Vallás/Spiritualizmus/Ezotéria/New Age-
Ugrás: